(E–Kitap) [Demirciler Çarşısı Cinayeti]


Ya ar Kemal in ustal k d

NEMI ESERI BAZ YERLERI NEFES ALMADAN 
eseri baz yerleri nefes almadan sanki okurken nefes almadan okuyorsunuz a r destans dili uzun uzun okumam engelledi bana yorucu eldi i i in araya ba ka kitaplar alarak okumaya devam ettim betimlemede r a m adam a z m a k okudum bir ok yerini i eri i ok yo un oldu u i in kitab n ikinci yar s nda epey y lg nl k hissettim ama ara vererek okumaya devam ettim ikinci kitab da a r merak ediyorum ama iki y l sonra anca okurum jfgkfj Kelimeleri c mlelere nak ibi i lemi Ya ar Kemal Nefes almadan okunan paragraflar okuyup e emedi in yle bir d nd ren c mleler Nefis bir eser Tad na doyum olmayan bir edebiyat leni Roman n ilk 50 sayfas nda Ya ar Kemal in o al k oldu umuz dilinden farkl bir dille kar la t m daha surrealist bir dil Neresi John for Everyone: Part One, Chapters 1-10 ger ek neresi hayal anlayamad m ama kendimi kitab n b y s ne kapt rd mHer bir kahraman hem ayr ayr anlat p hem de kar l kl diyaloglarla anlat m peki tirmesi onlar n i d nyalar n anlamam z sa lamas di er taraftan da o kahramanlar n nas l iki y zl davrand klar n anlatmas bence bu roman n en belirgin zelli i idiDaha nceYa ar Kemal in Bir Ada Hikayesi ve Ince Memed dortlemelerini ve yakla k 5 6 k sa kitab n okumu tum Demirciler ar s Cinayeti Ya ar Kemal in kalemine bir kere daha hayran kald m kimi yerlerde zlerim dolarak kimi yerde kalbim ac yarak okudu um bir kitab oldu Betimlemeler muhte emDaha nce yaz lan Daha once Yasar Kemal okumad ysaniz bu kitapla ba lamay n yorumuna ben de kat l yorum Usta n n diline al t ktan sonra bence bu kitaptan inan lmaz bir tat al nacakt rancak unu da belirteyim baz yerlerde hayal ve inan lmaz bir tat al nacakt rancak unu da belirteyim baz yerlerde hayal ve ek fazlaca kar t i in kitab okuyan birilerine dan ma ihtiyac hissettim K saca muhte em bir yap t Anadolu insan cidden b yle bir tipleme ise sinir bozucu olduklar kadar nefret edilesi karakterlermi Anadolu da do up b y m biri olarak b yle insanlara rastlad m s ylemek tan t m insanlara haks zl k olur Ya ar Kemal in fazlaca pesimist bir bak la bakt n d n rken yaz ld d nemin II D nya Sava sonras oldu unu an msay nca asl nda Anarchist Modernism: Art, Politics, and the First American Avant-Garde g n n artlar nda insanlar n bu karc davran lar n n ony llar netirdi i tecr be oldu unu Betting on Ideas: Wars, Inventions, Inflation g z ard etmek yanl olur Fakat yine de karakterlere s namad m su t rmez bir ekilde duruyorDemirciler ar s Cinayeti diye adland r lan bu kitapta y nla i lenmi cinayet var O cinayeti anlamak zor oldu stelik o u cinayet i leni artlar n n ve nedenlerinin ak "L Al Rl Sorgulan "al rl sorgulan insana karakterlerinin b y k k sm n n delili in s n rlar nda dola an bir kitap okuyormu hissi veriyor Demirciler ar s Cinayeti nin Sn Kemal in ustal k eseri oldu unu ise betimleme nedir nas l yap l r ibi sorulara uzun ve a klay c cevaplar vermek ad na alt n madeni bir kitap oldu unu anlad n z da karar veriyorsunuz st ne bir de Ya ar Kemal hikayeye ucundan k y s ndan bula an her karakteri uzun uzun betimlemeyi tercih etti i i in okurken yer yer s kan ve araya s k masa da olurmu dedirten b l mleri vard Yine de bu k s mlar okurken bile yaz m stilinin ve tarz n n muhte emli i insan hayran b rakm yor de il Karakterlerine s namad m anlat mdan dolay karma kla t n d nd m hikayesi ile sevmek ve sevmemek aras nda kald m bir kitap oldu Erke in yak kl s d nyadaki en zel yarat kt rD nyada bir arap at n n tay Berlioz and His Century: An Introduction to the Age of Romanticism g zel olurbir de erke in yak kl s O zel insanlar. Demirciler Çarşısı Cinayeti yazar Yaşar Kemal'in kaleme al. .
Knit 2, Purl 2, Kill 2 Double Jeopardy
Demirciler Çarşısı Cinayeti

Yaşar Kemal Ò 6 Read & Download

N ya amas m k l hal ilen Bin iyiyi bir k t ye kul eden ileti im a her e en n hayat tek d ze bir hale etiriyor Kentler mek nlar duygular iirler ve metinler birbirine benziyor zg n bir metin olu turmak iyi bir hayal c sab rl bir ara t rma ve al lm olu turmak iyi bir hayal Awakening Spaces: French Caribbean Popular Songs, Music, and Culture g c sab rl bir ara t rma ve al lm kurgu ile m mk n olabilir Ola an st bir metin ortaya karabilmek i in ise daha nce ke fedilmemi kaynaklardan beslenmek ve l bir anlat m ile bu kaynaklar aktarabilmek Edge of Venomverse gerekir te b y k usta Ya ar Kemal Anadolunun ve ukurovan n haf zas n ylesine zlemlemi ylesine i selle tirmi tir ki ortaya zg n D Nya Edebiyat Nda Pek E I Benzeri Pek G nya edebiyat nda pek e i benzeri pek Alliance Rising: The Hinder Stars I (Alliance-Union Universe) g lmemi metinler karabilmi tirInsanl n yaz l olmayan birikimleri destanlar hik yeler do anan n vah i ve ld t cizemi atlar turnalar cerenler kartallar s sler kalemini Ve er insan topluluklar n n y r klerin y z y llardan elen Body by Darwin: How Evolution Shapes Our Health and Transforms Medicine gelenekleri var olma sava lar aktar l r sk n yasas ile yerli ik d zenee i toprak sava lar n vah et boyutuna etirir Toprak A alar ve derebeylerin yan s ra yeni t redi zenginler Cumhuriyetin "yeti tirdi i ayd nlar b rokratlar hep var olma ve egemen olma sava i "tirdi i ayd nlar b rokratlar hep var olma ve egemen olma sava i t n bunlar anlat rken inan lar r yalar hayaller de anlat l r Toplumsal er ek i ak m n en nemli temsilcilerinden olan yazar m z bu eserinde b y l er eklik ile toplumsal er ekli i bir arada b y k bir ustal kla kullanm t r M ruez in Y zy ll k Yaln zl k ile hemen hemen ayn y llarda yaz lan bu roman ok farkl co rafyalarda benzer inan lar n benzer d n mlerin ya and n Birth and Fortune: The Impact of Numbers on Personal Welfare g sterir bize Anadilimizde Ya ar Kemal i okuyabildi imiz i in ok ansl y z Onun eserleri D nya Edebiyat i in b y k bir hazine bizim i inse ok zel bir arma and r AliNam k 18 Nisan 2019 Trabzon lk ba ta biraz yorucu olsa da sonras s r kleyiciydiO iyi insanlar o zel atlara binip ekip Island Girls (and Boys) gittilerSevgili stat Ya ar Kemal ve nadide say daki de erli insanlar hepittilerHepsini sayg yla an yorum bindiler de ektiler Calvinists Incorporated: Welsh Immigrants on Ohio's Industrial Frontier gittiler o iyi insanlar o d nya zeli atlarao yi itler o her birisi kaplan rne i ahinler o ceren Stretching Lessons: The Daring that Starts from Within gibi atlara bindiler de ba lar n ald larittiler bir daha bir daha hi Call the Next Witness gelmeyecekler hi hi hi demirin tuncuna insan n pi ine kald k u d nyan n ya amas m k l hal ilen bin iyiyi bir k t ye kul edenneredeyse k lt halineelmi bu s z be inin yer ald Ya ar Kemal roman kitaptaki uzun uzun s ren betimlemeler do an n suyun b rt b ce in ak mas veyahut roman boyunca her c mlede kar n za kan sar s ca n teninizi yakan dokunmalar her paragrafta bunlar hissediyor ve ukurovaya bir kere bile ad m atm san z sizi ocuklu una Building for the Arts: The Strategic Design of Cultural Facilities g t r yor Ya ar Kemala alar n birbiri ard na birbirileri ile m cadelesi ak piden hayatlar mahvolan insanlar Bulletproof Feathers: How Science Uses Nature's Secrets to Design Cutting-Edge Technology geride b rakt klar e y kselen feryatlar ve ac kere ac Her b l mde bu kadar yozla ma olur mu bu kadar m insanlar Casuistry and Modern Ethics: A Poetics of Practical Reasoning g zlerini kapad lar diye d ne dururken biri daha k enin ard nda ba kalar n n yak nmalar n duymamak i in d man n koval yor oluyor Ya ar Kemal in usta dilinin ve hayal c n n kelimeler c mlelerle oyun oynama ve bunlar bize okutma f rsat n sunan yazma dehas ke ke daha ok al sa diyor insan bazen ama belki de bu var olan kitaplar Charlestown Blues g zel yapan bu dehan n ortaya b rakt eserlerin say s ne az ne de ok ne demi ti ya ar kemalinsan evrende bedeni de il y re i kadar yer kaplaraynen yle y re inin rd klerinin roman bu ac duyduklar n n belki de kim bili. Seri olmasına karşın kendi içinde bir bütünlük oluştura. O Charlestown Blues: Selected Poems, a Bilingual Edition g zel atlara binip ekipittiler te hepimizin kula nda var olan bu c mle bu kitaptan te bu kitap bu c mleyle ba l yorNe zaman Ya ar Kemal okusam kendisine tekrar hayran oluyorum Bu kadar b y k bir hayal c bu kadar derin bir edebi dehayla ayn insanda nas l bulu uyor Hikaye u ki aile var Anavarza da Dervi Bey in ailesi Sar o ullar ve Mustafa Bey in ailesi AkyollularBu iki b y k ve k kl aile "uzun y llard r kavgal lar Ve bir kan davas s r " y llard r kavgal lar Ve bir kan davas s r idiyor aralar nda Kitap Dervi Bey in adam K rt Mahmut un Akyollu Mustafa Bey in karde i Murtaza Bey i ld rmesiyle ba l yorVe tabi birde le kargalar var Bu iki k kl ailenin karde karde ya ay p sefa s rmek varken kavga etmelerini f rsat bile le kargalar Kitaptaki mesajda bana kal rsa bu D manl k etmek iki tarafada ayn anda kaybettiriyor Etraftaki sonradan Bright College Years g rme a alar bu iki Bey i topraklar ndan defetmek ve mallar na m lklerine konmak i in ellerindenelen her eyi yap yorlar Hatta devletin yozla m komutanlar n savc lar n hakimlerini de i "In I Ine Dahil Ederek "i ine dahil ederek bak ta ilkelce birbirleriyle kavga eden ve kan davas den bu iki ailenin savunulacak bir taraf yokmu gibi eliyor Ancak Ya ar Kemal bizi al yor eviriyor eviriyor ve bu iki aileyide sevdiriyor Bizi onlar n yaln zca geliyor Ancak Ya ar Kemal bizi al yor eviriyor eviriyor ve bu iki aileyide sevdiriyor Bizi onlar n yaln zca kader kurban oldu una inand r yor Evet asl da sad olmak hata yapmak affedilmez su lar Medeniyetten uzak insanlar da de iller stelik Dervi Bey de Mustafa Bey de okumu etmi Istanbul Cezanne and Provence: The Painter in His Culture g rm medeni insanlar stelikte ok insanc l hem de mert ve namuslular Kan daval olmalar na ragmen birbirlerine b y k sayg duyuyorlar Asla kalle lik yapm yorlar Ve ok istemelerine ragmen bu kan davas ndan vazge emiyorlarY llard r devam ediyor bu dava nsanlar babalar o ullar karde ler ld Sen istesende aileler b y k bask uyguluyor Gururlar elvermiyorArkalar ndan korktu diyecekler nsanlar o kadar cahil ve irkin kieri ad m atan n arkas ndan demediklerini b rakm yorlarVe bu dava s r yor i teVe i te o le kargalar yok muHayat mda ilk defa bir kitapta rd m bir c mlanin altn izdim kur un kalemle r l r r lmez bir ekilde olsa da D nyada zul m rm ocuklar n y z kadar elle tutulurcana belli h z nl y zler yoktur Demirciler ar s Cinayeti san yorum ki 2016 n n beni en ok zorlayan kitab oldu Youtube da kendimce 2016 n n enlerini belirlerken b yle d nm t m hala da ayn fikirdeyim Sebeplerine Collections of Nothing gelince Ya ar Kemal in u suz bucaks z kaleminde Adana topraklar ve ukurova her h cresine kadar can buluyor Benim bu ne kadar okudu um kitaplar aras nda bundan daha detayl do a ve ortam tasvirlerine sahip ba ka bir kitap var m yd bilmem Neredeyse 2 ay Communism gibi bir s rede okuyabildimaliba Nacizane nerim Ya ar Kemal edebiyat ile ok a ha r ne ir olduktan sonra ba lan lmas y n nde olacak Dilde zorlay c bir durum olmamakla beraber bu bahsetti im son derece detayl tasvirler nedeniyle bolca sab r ve dikkat da lmadan ay rabilece iniz zamanlar istiyor nk kitap sizden Son olarak da o herkese tan d k How to Read the American City Close Up gelecek belki Demirciler ar s Cinayeti nde yer ald n bilmeden pasaj buraya al nt lamak isterimBindiler de ektilerittiler o iyi insanlar o d nya Catholics, Anglicans, and Puritans g zeli atlara O yi itler o her birisi kaplan rne i ahinler o cerenibi atlara bindiler de ba lar n al p Consumed: Food for a Finite Planet gittiler Bir daha bir daha hielmeyecekler Hi hi hi Demirin tuncuna insan n pi ine kald k u d nyan. Dığı Akçasazın Ağaları ikili seri romanlarından ilkidir.